Để tôi cầm chân cô này cho các bạn cứ chạy trước đi