Đừng có uống rượu say khi bạn đến chơi kẻo mất vợ đấy