Em mặc đồ như này tập yoga thì thầy nào chịu cho nổi